web analytics

Zabawy edukacyjne i wycieczki po Wrocławiu

Kontakt

Szanowni Państwo, zanim się z nami skontaktujecie prosimy o uważne przeczytanie :

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Kameleon Renata Jakubiec
z siedzibą we Wrocławiu, ul. J Bajana 38/2 ,54-129 Wrocław (zwanym dalej Kameleon lub firma).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@kameleontamitu.com, lub pisząc na adres pocztowy: Kameleon Renata Jakubiec,
54-129 Wrocław, ul. J.Bajana 38/2

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane w celach:
– w celu kontaktu w sprawie zorganizowania imprezy urodzinowej lub wycieczki , odnośnie którego został wypełniony formularz, zadane zostało pytanie telefonicznie lub w innej formie (np. chat na stronie, w portalu społecznościowym itp.) –podstawą prawną jest nawiązanie przez Państwa kontaktu poprzez jedną z wymienionych form,
– marketingu produktów i usług „Kameleona”– podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa
zgoda,
– realizacji wycieczki, w tym informacji o terminach .
itp. – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa,
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów.

Okres przechowywania
Kameleon będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zgromadzone. Jeśli wymaga tego prawo, okres ten może ulec wydłużeniu.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
– na podstawie udzielonej zgody – nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody,
– na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – termin
przedawnienia roszczeń majątkowych),

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in.
jakie jej dane Kameleon przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Kameleona z wnioskiem o otrzymanie informacji.
– Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
– Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Kamelon nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
– Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Kameleona. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Kameleon nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.
– Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której
dane dotyczą informuje Kameleona o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do
Kameleona z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
– Prawo sprzeciwu – sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. listownie na adres Kameleona. Kameleonowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Kameleon odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione
interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby,
której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
2) podstawy do ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Prawo skargi – Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Kameleonem adres e-mail:
adres e-mail: info@kameleontamitu.com lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres pocztowy Kameleon Renata Jakubiec 54-129 Wrocław ul.J.Bajana 38/2

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Rezerwacji imprezy można dokonać telefonicznie +48 504 698 331